הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

:הרוחשה המילגהו קוריה רהה

ןידלא- רסאנ ליבנ תריש לע
קקח רופלב תאמ

םילמ" ןידלא-רסאנ ליבנ לש ורפסל רבד תירחאכ עיפומ הז רמאמ
2000, "םלשורי תבהלש" תאצוהב "קוריה רהב תוחמוצ

, יזורדה רפכה ןמ תוילארוטספו תומימת תונומת בתוכ ןידלא- רסאנ ליבנ
ידוהיה ארוקל . הוולשה לע םיביעמה םיננעה תא שטשטמ וניא ךא
יתוברתה םמלועמ קוחר אוהש ,הנושו רז םלועל רהוצ םירישה םיחתופ
.ןרקסמו םוסק תאז םעו
רזכ אל יכונא רבוע" :המדאל, םישרושל רשק לש הזע השוחת םירישב שי
אוה רההו/ קוריה רהב תוחמוצ םילמ.../ רפאהו רעיה רמושכ אלא/
םג רבוחמ אוה ,ותמדאלו ותדלוה רפכל רבוחמ קר אל ליבנ . {7}"ילש
.{25}"ררושא דימת \יבס ךיתונורכז תא יכ" :יזורדה ןמזל
-לוגלגב ןימאמה יזורדה .תיטבשה הירוטסיהה קר וניא יזורדה ןמזה
תוולמה תויוהז יתש לש השוחת שיו . םימדוקה וילוגלגל םג ןמאנ תומשנ
עגעגתמ .../ םיארנ אלה ייח תא / םיעוגעגב רוכזא דימת ךא" :רידת ותוא
.{33}"ירוחאמ דימת ןמזהו / ידי ורצק ךא / ןמזב רוזחל הצור
עבט יריש אורקל ןנערמו , הז ץבוקב דאמ םייטננימוד םוקמה יריש
ףטשב ןאוסה םלועב .רבעב ובתכנש תוילידיאה חסונב , םיוולשו םימימת
םיטעמ ?עבט ירישו תוילידיא בותכל םוקיש ררושמה ימ , ךכ לכ יבצק
הכפמ עבטהש ירפכ ררושמכ בתוכ ןיד לא רסאנ ליבנ . תאז תושעל םיזעמ
םיצעה .ועמשמכ וטושפ קוריה רהה ןמ תוחמוצ ולש םילמהו ,ויקרועב
יכונא" :םוי םוי ותוא םיוולמה החפשמ ינב ורובע םה וביבס םיחמצהו
ןולאה תא חירמ / ילא םיינוגסס םה םיקורי / םיכרה םיחמצה ןיב ךלהמ
.{7} "יכונא רבוע/ ולא יידידי לכ ןיבו/...ייתודשב
ןוציחה םלועהש ,המומע הדרח הוולמ םיטושפה םירבדלו עבטל הבהאה
/ היהי דוע אל היהש המ " :עבטה לע םייאמ ולש המדקהו היגולונכטה לע
/ דימתמ ששח יבילבו , יזורדה ינא / הנתשי אל ינורכזב טרחנש המו
הלאשמ עיבמ אוה רחא רישבו . {15} "דיתעל רמתשי אל הזה הארמהש
.{17} "חצנל קורי/ ילמרכ תא דימת רומשל " : הרורב
תאו םהיתונורכז תא ול םיליחנמה םיליפנה תובאה לע םירישה םג
: ןוימטל תדרל דמוע םלעפמש תובאה לש הדרחב םילובט רבעה תשרומ
המלענ ןכיה \?חמקה תנחט יל המלענ ןכיה \ ? דבה תיב יל תמלענ ןכיה"
. {24} "דיב וניפאש םחלה \?ונלש תיממעה היפאמה יל
ןיבו , ול ןמאנ ךשמה תויהלו רבעל רבחתהל ןוצרה ןיב ערקנ ררושמה
.שדחה םלועה ןמ םג לבקלו םילבכ אלל אירמהל ררושמכ ימינפה ךרוצה
לע ורישב בתוכ אוה ךכ . הנשיה תשרומה תא ומע תאשל הצור אוה דחמ
ינא \ הלוע הלעמל יתמשנשכ \ הלילב םימעפלו...":וילע בוהאה 'חיישה
.{21} "הלוחכה ותמילגב ףטעתמ \ ישירח ישירח םולחב
ץרענה ויבאל (יכרע ודה) יטנלאוויבמאה וסחי תא תוארל שי הז דגנכו
ובש ,(46 'מע ,הרוחש המילג) הז ץבוקב רתויב בקונה רישה והז .וילע
" :ליפנה ויבא לומ ררושמכו םדאכ ותוהז לש שפנה ןובשח השוע אוה
"יתוא זיגרמ הזו \ןטקו ךלוה ינא \ יתארקל ךלוה אוה \ הלעתמו אשינ אוה
ןבהש,תשרומלו םישרושל רבוחמ הכ ,שודגו ןועט הכ ספתנ באה .{47}
ותוהז . תוישפוחב וידעצ לכלכל לוכי וניאו ולומ דומעל לוכי וניא ררושמה
תמשנ ןקדזמה יבא" : ולש ותושי לוטיב ידכ דע תירוהה תוהזל תרבוחמ
.{46} "יפרועב ףשונ יקרועב ףשונ \ יפא
שפנב ערקל היתפמא תררועמו תשגרמ רישה לש ופוסב האירקהו
.{47} "שדח תויהל יל ןת \ שגרנהו רעסנה יבא" :ררושמה
ךא .המת שפנבו הנידע דיב םיבותכ ןיד לא רסאנ ליבנ לש הבהאה יריש
בלה ןורבש תאו םיבאכה תא ריתסמ ררושמה ןיא, המתה הבהאה ךותב
להנתמ לכה הבהאה ירישב ךכ עבטה ירישב ומכו . הבהאה שומימל ךרדב
ררושמה לש ושפנ םג .םיפשחנו םילגתמ םירבדה זא קרו , יטיא בצקב
/ יתקיתש תא חצפל תחלצה םרט" : טאל טאל יודיוולו הבהאל תפשחנ
/יוור ךתבהאב / יבש םוסקה קפואה לא יאוב /. יטיאל יטיאל ילא יסנכיה
.{51} "יודיוול יתוא יבבודו
.החטבב םיגפסנ םה ךכו .טאל ארוקה שפנ לא םילחלחמ וללה םירישה

קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©