הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

קקח רופלבו לצרה לש תינויצה םתריש

טיבש ריאי תאמ

1992 םילשורי ,קילאיב דסומ ,"תדלומ יריש" ,קקח רופלב
.1992 םילשורי ,קילאיב דסומ ,"רעוב ריק לע תבותכ ,קקח לצרה
17.6.1992 ,"ןדריה" :ךותמ

ןגהל םימק םיררושמה .המשא ישגרב העוגנ ונימי תב תילארשיה הרישה
םיררושמ שיו .השק טקילפנוקב םיאצמנ ונא ומיעש םעה לש תוכזה לע
םילחיימו הנידמה לע ןברוח תריזג םירזוג םהו רתוי דוע תכל וקיחרהש
האנש לש הפוס הז .תאטח לכ םא םהיניעב איהש תונויצה לש הפוסל
.תימצע
.םירוגינס ינש לש הריש אורקל בוט הירוגיטק האלמ הרישהש םימיב
.למרכה רעיב הפירשה רואיתב םירפסה ינשב ףקתשמ ץראה לע קבאמה
.הבוט הקלח לכ וב התליכש הפירשה לע ,הניק יריש םיעיפומ םהינשב
תילארשיה תואיצמב ררושמה ןנובתמ ("רפאה ןמ רוא") רופלב לש ורישב
.תרסוימה תידוהיה הירוטסהה תועצמאב
תומצעה ןוזח תא רזוש אוה הפירשהו תוררופתהה לש תוארמה ךותב
.תושביה
,תושביה תומצעה תא הכבת לא"
חורה תרמוא
תשחול ,המדאב םינומט וניערז
.היפוצ חורה
ויחיו הלאה םיגורהב חפאו אובא הנה
.היחתל וחרפי םשגה תדר םע
.(15 דומע)
ופרשנש םילייאהו םירשנה םד תא עיתפמ ןפואב רשוק אוה רישה םויסבו
לרוגהו ידוהיה לרוגה .תורודה לכמ םידוהיה םישודקה םע למרכב
:דחא לרוגל םיכפוה ילארשיה
םיצעה תא האור תורעיה רמוש"
םיחיופמה
תכלשב רשא ןולאהו הלאה תא
םב תבצמ
שדוק ערז ,םיחמוצ םיתמה רפאמ
.התבצמ
לכמ םיידוהיה םישודקה יכבו
תורודה
חלכ לחנב הטלעב םרוז
םיליהת יליווג םע
םד םע םרוז
םירשנה
.םילייאהו
".עלס ןמא
(םש)
הלחש הרומתה תא ראתמ למרכב הפירשה אשונב רופלב לש ינשה רישה
.הייחתל רעיה םק לוחה ףוע ומכ .ילארשיה רעיב
דימת םקש ,ידוהיה םעה תייחת תא תירופטמ תאטבמ ותייחת
.םישדח םיפנע חימצמו ויתוברוחמ
ותכלב יתיאר ינא קרו"
ןמ םיצרופ םיכר ןרוא יטבנ ךיא
חיפה
בוש קירומ המדאה ךותמ ךיא
".בורחה ץע לש הבהאה חיר
(17 דומע)
הפירשה תא ךפוה (78 דומע) למרכב הפירשה לע ורישב קקח לצרה
יפל ,םיהולא םרכ אוה למרכה .םימעה ןיב קבאמה לע לשמל תינודזה
עוגפל ןוצרה ;האנשהו תומיעה וק תא תנמסמ הפירשהו ,םישרדמה
.לאה לש הריחבה תקלח איהש המדא תקלח התואב
הז גשומ . "תרעוב תימצע הרדגה" הלאה תורעיל ונתנ ןודזהו האנשה
הלא .םימד ץחרמו סרה תונווכ ובורב ןמוט ,וניביוא לצא לבוקמה
- "תרעוב תימצע הרדגה" תורעיל םינתונ תימצע הרדגה םהל םישקבמה
.תחרופ תושיל תינסרה הרדגה
תא רצויש המ לכ - תוברתהו הדגאהו למסה ןוחצנל לחיימ ררושמה
:תאזה ץראה םע ונלש רשקה לש דימתמהו קומעה דבורה
.יתימא רשק ,הפוצרו תדמתמ הקיז ,םידוהיכ הזיחא ונל שי ןאכ
םיקוספ ןנשמו םימודק םישרדממ תוקיתע תוליפתב זחאנ ררושמה
,"תררועתמה רחשה תלייא"ו "אעמק לארשי תלואג" :ןוגכ ,םיגשומו
תיתוברת - תירוטסה תוברעתהל הפצמ ,סנ שקבמ אוה תיחישמ היפיצבו
.חצנה דגנו תוברתה דגנ םיאצויה ,םיפרושהו םיערופה תא חצנתש
יוטיב ןכא איה הפירשהו "הבירמ תמדא הלוכ בגר לכ" : הרורב הנקסמה
.ולוכ טקילפנוקל
ןה םצעב איה םתלועפש םישח םה ןיא ."םיפרוש םה םידוהיה ץרא תא"
:תוברתה דגנ ןהו עבטה דגנ
אפרמ תתל ודעונש םיחיש - "עצפ םלוכ האופר יחיש ןירמזורה יחישו"
באכ לע המו" :ררושמה הכוב ךכו .םיעוצפ םילטומ ,םייח קינעהל ,םלוכל
..."ףונה
רפסמ ומכ תואיצמל רבעמ חוכ לעבכ שוחל ררושמה הצור , רחא רשקהב
תא ץרוחו הלילעה תא סומלוק ףניהב הנשמה רפסמ , םינמורב "לכ עדוי"
:תויומדה לרוג
ךלהמב ברעתהל חוכ יל היהי יתמ"
רפסל ,םירבדה
.תיחצנ תומתימ באשנש חוכב
דעל רסנמ לרוגמ
ברוצ ,הניגנמכ
טופיש תויועט עונמל לוכי יתייה
ףיסוהל ,תויומד לש
ירודיש תא ריסיש לוק הלהקמל
לילצ לעמ האווסהה
בלצ לילצ , ףורשה גאטסכיירה
".לזרבה
:םיחכושהו םיגגוחה תלהקמ לומ ובאכב ררושמה קר ראשנ ,ברוצ םויסה
.יתימאה עבטמה אוה עבטמה םעפה
.הלוע ולעהש הלא לש םכישממ , ררושמה לש ןורכיזה עבטמ
עבטמ הקיתע הליפת ללפתמו םותי"
ילש יתימא
הקיתש ףוטע
"לזרב טרחב תורוש בתוכ
ןתנ לש "ףסכה שגמ" רישב םינשה לש ידוראפה שומישה אוה רחא אשונ
לע םירישה רוזחמ ךותב הז ריש רקדזמ םירפסה ינשב .ןמרתלא
קדצה" תא וררושו ודעיתש םיריש קר ץראב ועיפוה הכ דע .הדפיתניאה
."יניתשלפה
לע תויודעו הריש לש היגולותנאב עובקל הזעה ףא תילארשי תרפוס
ונישעמ לע םיריש בותכל וזעי אל םילארשי םיררושמש ,םיחטשב השענה
הנליא תכירעב) "םיריש ובתכי אל םיררושמ" תארקנ היגולותנאה :םש
.(ןמרמה
.ילארשיה קדצה תא אטבל ואבש םילארשי םיררושמ ומק לבא
הרוצב ראתמ אוהו .(74 דומע) "תיכוכזה שגמ" ארקנ רופלב לש וריש
םע תומוחל ביבסמ "וישכע םולש" תנגפה תא תבקונ תיריטאס
שרופמ יוטיב שי רופלב לש ורישב .ל"וחמ ועיגהש םינלאמשו םיאניתשלפ
ףסכה שגמ תא ורבשו ביואה הנחמל םיווקה תא וצח לאמשה ישנאש ךכל
:םילמב םייסמ רישהו , רישהו םעה לש
רעסת ץראהו רעסת ץראהו"
תמדוא םימש ןיע םלכית שוביתו
דוהאי שממ םהו רענו הרענ יכ
.דומע לא באב לא םיווקה וצח
עמד תפוטש המואה לאשת זא
?םידלי םתא ימ ? םתא ימ :הרמאו
םעה תודחא ונחנא :הל ונעי םהו
רובשה שגמה ,העורקה
.םידוהיה תנידמ לש
םמע תודלותב ויהו ורמאי ךכ
רפוסי ראשהו ,לצל
.לאעמשי תודלותב
(75 דומע)
רישה לש באה תינבת לא רזוח ,"שרדנ םדה ,שגמה רעב" , ורישב לצרה
ןמרתלא לש ורישב רהב םילועה םירענה :ןמרתלא לש "ףסכה שגמ"
.רהה ביבס םעה תלבגהו יניס רה סקט תא לצרהל םיריכזמ
,ארקנה רהב םיטיבמ רענהו הרענה :םיוסמ ךופיה לח לצרה לש ורישב
םשגוי םולחהש , חתמ אלל ילמרונ בצמב תויחל הפצמ הטמל םעה
.תוחולה תא רבכ םיצור םה ,קבאמב תאשל חוכ םהל ןיאו הרהמב
.החונמה לא עיגהל םיצור
תא חוכב תחקל רהה לא ץרופ אוהו "ץרפב דמע אל" הטמל םעה
,תוחולה
תוארלמ םירוועו חור ירצק םיפייע"
םיכירפו רהה רוא רעוב יכ
"-- תוחולה
רענה תרקפה ריחמב םג תולובג תייצחל םרוג ץקה תא קוחדל ןויסנה
.דיתעה תרקפה ,םדבל הרענהו
,הכאלמה תמלשהל תוריהמב עיגהל םיבייחש השוחתו חור רצוק ךותמ
.תלחוימה החונמה לעו תוחולה לע ךשוממה קבאמל חוכ םהל ןיא
.םילכה לכ תריבשלו תוחולה ןדבאל ליבוהל םילולע חורה רצוקו ןורוויעה
המישנ ךירצ .דיתע לכ אללו םיסכנ לכ אלל הטמל וראשיי הרענהו רענה
ליבוהל ולולע חורה רצוק .םע םייקל ידכו הנידמ םיקהל ידכ הכורא
. לכה ןדבואל
:החכותב לצרה םייסמ
םידליב ואטחת לא םכל יתרמא אלה"
"שרדנ הנה םמד םגו

ךותמ .לכה דבאיש הנכס שי ,"םולש"ה לא תלהובמה הצירב
ליבשב תאז לכו ,לובגה תא רבע םעהש הארנ ,יניס רה דמעמל האוושהה
דמעמה .תירב תוחולב וא לוק תבב רבודמ ןיא ."םירקיה תוחולה"
.לא אלל םלוע והז . ותשודקמ דביא
דועב ,דאמ םיכירפ תוחול רובע תונותשע םידבאמ םהש םיאור םה ןיא
.רעוב רהה

17.6.92 "ןדריה"
קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©