הלופכ תוהז -  קקח רופלבו לצרה


2002 רבמבונב ט"כב קשוה רתאה ונילא ובתכ  
םיגולב   םיריש / םירמאמ   םיריש רחבמ   תודוא   ישאר

ךרדה עצמאב םיבוט םישנא

ובס ןב לאונמע
28.4.1995 ,"םיקמעהו הלופע ןועידי" : ךותמ

םימייקמ םהו , םיבדנתמ םירפוס לש תרגסמ ומיקה קקח רופלבו לצרה
.חותיפ ירעב תוליעפ
לדגמב תאצמנ תורפסהש המדנ יוצמה חרזאל ...הלופעב םג ויה םה ,ןכ
םניאו תואיצמה לעמ םיפחרמה םישנאכ םירייטצמ םירפוסה .ןשה
תא םירבוש קקח רופלבו לצרה םימואתה םיררושמה .םתביבסב םיברועמ
- םירפוס לש תרגסמ םימייקמ םהש םינש הנומש הז .תאזה "תויקוחה"
וז תרגסמ .םידלי ירפכבו חותיפ ירעב ץראה יבחרב םיעיפומה םיבדנתמ
,לאמשל ןימי ןיב רשג רוציל ידכ תרגסמה תא ונמקה" .תיתגלפמ - לע איה
ןיא . בחר אוה ינויצהסוזנסנוקה" .קקח רופלב רמוא ,"םיינוליחו םיייתד
".ינויצ השעמ והזשו ,הרבחב םישלחל רוזעל שיש ךכ לע קלוח
םירפוס ונימזהו ,םהלש דוסיה סנכ תא ומזי םה (1988) ח"משת ןסינב
תויהל ץיבוביל והיעשי רוספורפ תא ונימזה םה .גולאידל לאמשמו ןימימ
.םיחתופה ןיב
חותפל וטילחה ,םהירבדל .ןימיה הנחממ םהידידימ קלח וממוק ךכב
תא ומיקה םה .םתניחבמ רתויב השקה יטילופה ביריה םע תורבדיהב
ןיב ,ץראב םינושה תונחמה ןיב רשגל ידכ םיינויצה םירפוסה לש תרגסמה
תא תתל םיכירצ חור ישנאש םינימאמ םה .םיינוליחו םייתד , ןימיו לאמש
.םיאקיטילופה םג ואובי םהיתובקעבו , ןוטה
דייבש רזעילא 'פרופ ,רימש השמ תא םירבודכ ונימזה ושעש ףסונ סנכל
ידכ ,וז תרגסמ ונמקה אל" .םיסנכ םינגראמ קר אל םה ךא .רימע ילאו
,היישעב רקיעב םידקמתמ םה .לצרה רמוא, "תרבדו םירובריב תושעל
תומוקמב תובדנתה ישעמל ץראה יבחרמ םיררושמו םירפוס לש האיציב
.םינוש
.םירפוס תצובק םע ,ןדריה תעקבב ריצב ימי השולשל ואצי 1988 ינויב
םימרכו תופורש תוממח לש היזיוולטה ךסמ לע תועזעזמה תונומתה
זא רשקתה אוה .ותוולשמ רופלב תא ואיצוה העקבה יבשייתמ לש םיפורש
םוקמל עיגהל חיטבהו ןדריה תעקב תירוזאה הצעומה שאר ,יבידנ לארשיל
הניא תיביטקלס תרושקתש" רופלב רמוא ,"יל באוכ" .םירפוס תצובק םע
ואצי ,העקבל ונעגהש ינפל םיימוי .ןאכ לארומל תומרותש תומזוי תרקסמ
לכ .אתיב רפכב םיתיז עוטנל ,"לובג שי" תעונתמ םיריעצ הרשע
תועשמ לחה םיבנע ונרצב ונחנא .םהישעמ תא הבחרהב הרקיס תרושקתה
ועיפוה .םיבושייה לש הזיראה יתבב ברע דע ונדבע םגו תומדקומה רקובה
."רמשמה לע"ב תורוש עברא ךכ לע
םירפוס לש שגפמ םימואתה ומזי 1988 רבמבונב ,ךכ רחא םישדוח רפסמ
ףסונ רוקיב ומזי 1994 סרמב .למרכ לא תילאד רפכב םיזורדו םילארשי
םיילושב תוער תוחור שיש הפוקתב אקווד" .למרכ לא תילאדב םירפוס לש
רשקב םינימאמה םיינויצה - םיזורדה תא קזחל שי ,תיזורדה הליהקה לש
תובדנתה ימי םיינשה ומייק זאמ .קקח לצרה רמוא ,"תונויצה םע לרוג -
תירק ,הנומש תירק ,קמעה לדגמ) תונוש חותיפ תורייעב םירפוס לש םיבר
הלופעב ןבומכו ,הנויצ סנ ,לאימרכב םידלי ירפכב םג ןכו ( ...יכאלמ
רפכ להנמ ,לומיש ןב רשא . (תוסורה תוחפשממ םידליל םירפכב רבודמ)
תצובק לש רוקיבה השעש זעה םשורה לע ונל רפיס הלופעב םידליה
םירפוס תחלשמ םינגראמ םה הנש ידמ .הלופעב םידליה רפכב םירפוסה
.הנומש תירקב ךוניחה תקלחמ םע ףותישב , יח - לת תרצעב ףתתשהל
ועמשנ ברע ותואבו ,םילועו םילארשי םירפוס לש שגפמ םג ונגרא םיינשה
םירצויה לש תודחאה תא אטבל ידכ ,תונוש תופשב תויתורפס תוריצי
.תונושה תופשב םיידוהיה
םיניכס תוריקד ויהשכ ,םינש שולש ינפל התייה תניינעמ המזוי דוע
תוהדזהל ידוהיה עבורב רויסל אובל םירפוסל וארק םיינשה .םילשוריב
ןוויכ ,שיא עיגי אלש םיענכושמ ונייה" .םילשורי םעו ידוהיה עבורה םע
קקח רופלב ."םירפוס 17 ועיגה ךא ,םילשוריב רטוש רקדנ רקוב ותואבש
רויסל םתוא הלעה רויסה לש םייוסמ עטקבו ,רויסב םירפוסה תא ךירדה
םהש םהל עידוה ,תוגגה לע םתויהב קרו ,ימלסומה עבורה יתב לע תוגג
תוריצי תאירקב םייתסה תוהדזהה רויס .ימלסומה עבורה תוגג לע התע
.ידוהיה עבורב זזה םש לע רפוסה תיבב
:החישה ןמ םינינפ הנהו , םיינשה םע החיש יתמייק
?םידרפנ םישנא ינש וא דחא םהש םיינש םה קקח רופלבו לצרה :הלאש
םהש םשורה תא רצוי םהלש ינוציחה ןוימדה יכ ,היעב שי םימואתל:רופלב
תויוהז ילעב םישנא ונאש עדוי בורקמ ונתוא ריכמש ימ .דבלב קימיג
.תודרפנ
ירה שיו ,תרחא השאל יושנ םג דחא לכ .ולש םלועה שי ונתיאמ דחא לכל
...ותשאל המוד ןמזה םע השענ םדא לכש תנעוטש הירואת
,תיגולויב הניחבמ ירה .דחא שארב םידבוע ונא יכ ,הלועפ ףתשל ונל חונ
"?םואיתב דובענש ינויגה אל .םיקתוע ינשב םדא ותוא הז םיהז םימואת
לשמל .ךפיהה שיו ,ליבומה אוה רופלבש תומזוי שי ,הארת" :ףיסומ לצרה
הז תמועל ,ליבומה היה רופלב "םיבדנתמה םירפוסה תצובק" תמקהב
."ןיינעה תא יתמזי ינא ,וישכע םיבתוכ ונאש הזחמב
ןוצר לע הדיעמ איה םאה ,םידרפנ הריש יצבוק םתמסרפש הדבועה :הלאש
?דחי אלו דרפנב וישכעמ רוציל

ונבתכש ,קדוצ התא ,ןוכנ .דחי הריש ונבתכ אל םלועמ" :הנוע לצרה
םעפ וליפאו ,םידלי ירופיס ,תכרעמל םיבתכמ ,דחי תונויאר ,דחי םירמאמ
."הריש אל לבא !דחי - תינוירנימס הדובע ,הצרמה רושיאב הטיסרבינואב
ונאש ןעוטש ימ שיו) ןוימדה לכ םע ונלש םירישהש ,בל םיש" :רופלב
שי ונתיאמ דחא לכל .ינוש הברה םהב שי ,(תירבעה הרישב דרפנ םרז
."ולש ינונגסה דוחייה
ינא .םינוש תונחממ םירפוס ןיב רשגל םתמזוי אשונב לואשל רבוע ינא
םינשב ושענש תולועפהש , רמוא רופלב .ירשפא תמאב הז םאה לאוש
ורביח םיינויצה םירפוסה לש תומזויה לכ .ירשפא הזש וחיכוה תונורחאה
.םינוש תונחממ םירפוס דחי
ינא .םירפוס םישימחמ הלעמל עורא לכב ויה חותיפ ירעב תויובדנתהב
זאמ .תינויצה הצעומה לש תיטסיגולה הרזעה תא ןבומכ ןאכ ןייצל בייח
.תינויצה הצעומה לש הכימתה תא ונלביק ,םירפוסה תרגסמ תא ונמקהש
קפס ליטמ והשימ .סוזנסנוקה לע ,דחאמה לע תכלל איה ונלש המגמה
םעב בצמה םויה ?תובשייתהה ,תויתרבחה תוקוצמה , היילעה תובישחב
ידכ ,רופלב רמוא ,ונמצע םע םולש תושעל לכ םדוק ונילע .עסש ףס לע אוה
עמשנ ילוא הזש ,ףיסומ לצרה .וניביוא םע םולש תושעל תמאב לכונש
תורבדיהל עיגהל םייטילופה תונחמה לע ,וירבדל .ירשפא הז לבא ,יביאנ
,דחי עבטנ - דחי טושנ אל םא .ינידמה םוחתב םג המכסהל עיגהלו הנבהלו
.דיתעל םהלש תוינכותה המ לאוש ינא .שיגדמ אוה
יטויפל רואיב ןכו ,"רוזח תועט" ןושלל ןוקיסקל הנורחאל ומסרפש ררבתמ
ברה ,ןויצל ןושארה לש המכסה לביקש ץבוק ,"טויפה תביח": הליפתה
ייחב םירפוסה לש תוברועמה תא קימעהל ונתנווכב" .והילא יכדרמ
קדוב ינא וישכע .חותיפ ירעב תובדנתה ימיל תאצל ךישמהל ,הנידמה
,קקח רופלב רמוא ,"אלכ יתבב תובדנתה ימיל םירפוס םע תאצל תורשפא
םירבדה .ןמוא םידליה תיבב תובדנתה םויל הלופעל בוש עיגנ בורקבו"
."ןאזו ךורב ,םידליה תיב להנמ םע ומכוס רבכ
.תכרעמל םיבתכמה רודמב םיעובק םיבתוככ םיעודי םיינשה ויה רבעב
(לצרה לש ונב) םוריל ,םיינשה לש םהידלי תא םש אוצמל ןתינ םויה
תינכותב תועיבקב םיעיפומ רודינאו םוריל ,בגא .(רופלב לש ונב) רודינאו
לש רבכ םהל שיו ,עובש לכ םיכ"ח םינייארמ םה ."פאז" רעונל היזיוולטה
.םהלש "תוחסכמה" תולאשל םיכחמה סיפורג
,ץראה יבחרמ םירפוס תורשע רבכ ופתתשה תונושה תובדנתהה תומזויב
:םהיניב
,יחרפ - לאיזוע לחר ,ינציד ימר ,ןוה - בר הנרוא ,זפרוא קחצי ,ןוטיב זרא
הנח ,ןיילק הנילדא ,לוכשא קוטשנייו הרפש ,אנתרב ןויצרוא ,קייח באוי
לאקזחי ,טחוש רינ ,יקסרבט הריש ,ןוזניוול הניר ,לייא ודוד ,חלודב
ארזע ,ינאיס החמש ,ןמטלב היער ,רדה הינט ,תירטש יארוהנ ,לאירומ
..םירחאו סניצ הפי ,דרומ
וא ,תכרעמל םיבתכמה ירודמל ורזחתש יוכיס שיו ,תורגתהל הסנמ ינא ,ונ
לצרהו .םיקחוצ םיינשה ?קקח ידלי לש עשיה ליח תא םשל םתרגישש
,םייתניב .דואמ םידחוימ םירקמב קר ,הזה רודמל רוזחנ" :רמוא
תוברועמל ונלש ךוניחה .םש םיבוט םירירגש םישמשמ ונלש םידליה
."תוריפ ןתנ תויתפכאלו
בוש אורקל ,הלופעב םירפוסה תצובק לש רוקיבל תוכחל ,תושעל רתונש המ
ירודמל םהלש קבמקל תוכחל ילואו ,םיקקחה לש םירישה ירפס תא בושו
...תכרעמל םיבתכמה


?קקח רופלבו לצרה םה ימ
לכה .תורתוכב דמצ .דחי םיעיפומ דימתש תומש םה קקח רופלבו לצרה
םימזוי םגו םייתורפסה םהימוסרפ תא דחיב םיאיצומ .דחיב םישוע םה
.םידלי ירפכו חותיפ ירעב םירפוס לש תובדנתה תומזוי
.תינויצ הדגאכ םמצע םיקוושמ םהש תוארל יתחכונ ,םתיא יתחחוששכ
ךומס 1948 -ב , ןבומכ ,ודלונ םהו .רופלבו לצרה :תומשה ,לכ םדוק
תוהזה תדועת םג איה ונלש הדילה תדועת" ?אל ךיא .הנידמה תזרכהל
ינויצ ליעפ היה אבאה .(עדת ךל ,רופלב ילואו) לצרה רמוא ,"ונלש
החפשמה החרב ,(שישקב רמולכ) תוברעב ררחושו רצענש רחאלו ,קאריעב
םירכוז םהו ,םייתנש ינב זא ויה םימואתה םיקקחה .לארשיל סרפ ךרד
רמוא ,"השק תודלי" .םילהואו תורבעמ יטידיד לע עודיה רופיסה תא
םייתרושקת םימואת םה .ינועבצ רופיס ,דיגהל המ ןיא .רופלב ךויחב
"יח רודישב" תינכתב ,"הקיטילופופ" , "שדח ברעב" רבכ ועיפוה .דואמ
.וידר ירודישב ,ןומגא בקעי לש "חור בצמו הריב" תינכתב ,ןוליש ןד לש
םירופיס םיבתוכ םה ,תורפס יפסומב הריש םימסרפמ םה ?אל הפיאו
יתורפס ןודיחל םינש שמח ךשמב תולאש ורביח ,םידלי ינותיעב םירישו
.םינצ"חיל םיקוקז אל םה .םייתורפס םיפסומב םירישו
יפולאל ורחבנ 17 ליגב רבכ .תרושקתו םוסרפל חתופמ שוח שי םהינשל
םע עדתש .תאז ריכזהל םיחכוש אל םהו ,ידוהיה רעונל םיימלועה ך"נתה
ויה זא ןודיחב םיטפושהש , רכוז וניאש ימל םיריכזמ םה .קסע ךל שי ימ
.לוכשא יול זאד הלשממה שאר קינעה סרפה תאו ,ןבא אבאו ןוירוג ןב דוד
ןב דוד :םיבר רוביצ ישיא תרבחב םימלוצמ םה םהלש םימוליצה םובלאב
השמ ,והינתנ יביב ,רימש קחצי ,ןהכ הלואג ,ןובנ קחצי ,ןיגב םחנמ ,ןוירוג
לכ המ םשל םילאשנ םהשכ .הכורא דוע המישרהו ..זוע סומע , םיסינ
םיבהוא טושפ םה .הלאשה המ קוידב םיניבמ אל םה ,הלאה םימוליצה
.םיברועמ תויהלו רוביצ ישיא םע חחושל
,תינויצה הצעומה תלהנה ; תובר תודוגא לש הלהנהב םירבחו םיליעפ םה
תצעומ ,לבב ידוהי תשרומל זכרמה תלהנה ,םידרפסה תדע דעו תלהנה
םימוחתב םירפס ומסרפ הכ דע .דועו דועו ,לארשי ידלי תרשכהל לעפמה
:(רופלב רמוא " תישיא תוהז ךירצ") דרפנב םיבתוכ םה הריש .םינווגמ
םידלי ירפס השולש ובתכ םה דחיבו .דחא לכ הריש יצבוק השימח
,(םימיעפל קיחצמ רופיס הז םימואת ,הנגאלב תנוכש ,הל המדנ הלמרכ)
."רוזח ,תועט" ןושלל ןוקיסקלו יקסב'צידרב יקרפ" - יתורפס רקחמ
דעווה רבח אוה קקח רופלב : םירבעה םירפוסה תדוגאב םיליעפ םהינש
תדעו רבח אוה קקח לצרה .םירפוסה תדוגא לש םילשורי ףינס ר"וי םגו
.(תרוקיבה תדעו ר"וי רבעבו) תרוקיבה
םירפוסה תדוגאו ץוחה דרשמ תוחילשב קקח רופלב אצי םייתנש ינפל
ישאר םע שגפיהל יונפה ןמזה תא לצינ אוה .היבלסוגויב הריש - סרגנוקל
.םש תידוהיה הליהקה
םימוד :רוביצ יסחי ןמא לש האצמה םהש המדנ םיקקחה םע שגפנש ימל
םיססות ןבומכ םהו ,המוד רוביד ךותיח ,תועונתה לש אלפומ םואית ,דואמ
.םימואתל םירוקה םיעורא ןיב תילרוג תויקוח שיש םינימאמ םה .דואמ
.תונוש םינשב לירפאב 4 ךיראתב םהיתושנ תא וריכה םהינש ,לשמל
ואבו ,ץראה ןופצב ורגש ינלופ - יסור אצוממ םישנל םיאושנ םהינש
לצרהו ,רופלב תרהצה םויב ןתחתה רופלב .ןבו תונב 4 הב שיש החפשממ
תומש םהיתושנל וקינעה םהינש . (?אל ךיא) יקסניטוב'ז םויב ןתחתה
םרט קאריע תודהיב חוורש םודק גהנמ ויחה ךכבו ,ןיאושינה םויב םישדח
תראפת - הקבר ןיאושינה זאמ תארקנ רופלב לש ותשא .הצרא התיילע
הנבמב תוריפסה תחא םש לע ,"תראפת" הל םיארוק םלוכ םצעבו)
רוזיאב םישרוש הל שי תראפת - הקבר ,בגאו .(רהוזה רפס יפל תוהולאה
- הציד ותשאל ארוק לצרה .לאערזי קמעב עבג ץוביקמ איה רוקמב .ונלש
לכ .ןיבהל ןתינ אל םהידלי תומשל םירבסהה תא .םהיאושינ זאמ תיאלפ
- רואלהי :םה רופלב לש וינב תומש .ומצע ינפב דחוימ רופיס אוה םש
ןמ םיבואש לצרה לש וינב תומש .תובא - רודינא ,ןוני - דעירנ ,ריאי
תחא תב םג לצרהל .רתכ - םוריל ,זוע - רוניל ,חצנ - דוהיל :הלבקה
ךירצ םידליה תומש תא ריבסהל ידכ .רהוז - תבהל : הנורחאל הדלונש
...דרפנ רמאמ
(28.4.95 םיקמעהו הלופע ןועידי)קקח תראפת הקבר     

קקח דעירנ ידי לע חתופ רתאה
תורומש תויוכזה לכ ©